ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε

Εταιρεία

Δικτυώνουμε παραγωγούς και συμβούλους σε όλη την Ελλάδα, διευκολύνοντας τη διάχυση της γεωργικής γνώσης και καινοτομίας με την καθολική εφαρμογή εξειδικευμένων συμβουλών από αυτούς που διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.
ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΜΑΣ

Φωτογράφος: Ζωάκης Σωτήρης | www.zoakis.com

Είμαστε οι βασικοί πυλώνες της αγροτικής Ανάπτυξης:

Οι Αγρότες, μέσω υγιών βιώσιμων παραγωγικών συνεταιρισμών

Οι γεωτεχνικοί,  μέσω των σπουδαιότερων γραφείων παροχής υπηρεσιών στον αγροτικό και περιβαλλοντικό τομέα

Η τεχνολογία, με την πρωτοπόρα στην αιχμή των Τεχνολογικών εξελίξεων εταιρία Πληροφορικής, την ΝEUROPUBLIC

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε μια Εταιρεία με αντικείμενο την ποιοτική παροχή υπηρεσιών συμβουλών με την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής στον Αγροτικό τομέα.

Δοικητικό συμβούλιο

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΡΓΑΛΑΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΣΔΡΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΛΟΣ
ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΣΔΡΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ /ΜΕΛΟΣΣ
ΣΔΡΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ

Το όραμα μας

Όραμα μας είναι η σύσταση ενός Εθνικού Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις που θα λειτουργήσει καταλυτικά για την αναστροφή του μαρασμού της ελληνικής γεωργίας μέσα από τη δραστική βελτίωση της παραγωγικότητας της, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της και την ανάπτυξη της εξωστρέφειάς της.

Ένα Εθνικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις που θα:

Συνδέει Έρευνα και Εφαρμογή

Υλοποιεί παραδειγματικά Ευρωπαϊκές πολιτικές συμβάλλοντας στην αλλαγή του αφηγήματος της ταλαιπωρημένης Ελληνικής Γεωργίας και της οικονομικής αδράνειας της Ελληνικής Υπαίθρου.

Ενισχύει, σε μια κρίσιμη καμπή, την Εθνική Οικονομία και το Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Αξιοποιεί και διασφαλίζει στο έπακρο τις τρέχουσες και μελλοντικές ροές χρηματοδοτήσεων από την ΚΑΠ

Εφαρμόζει αξιόπιστα τεχνολογικά εργαλεία αύξησης της αποδοτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με αναμενόμενα μεγάλα οφέλη και κέρδη,

Δημιουργεί αγορά και εισοδήματα

Βάλει τις βάσεις για την ψηφιοποίηση της αγροτικής οικονομίας

Σκοπός

Οραματιζόμαστε μια «επανάσταση» στον Ελλαδικό αγροπεριβαλλοντικό τομέα, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του Ελληνικού αγροοικοσυστήματος με ταυτόχρονα μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος.

Η παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογιών αιχμής, και κάθε άλλη υπηρεσία που δύναται να συμβάλει στην βελτίωση του γεωργικού αποτελέσματος

Η παροχή/εμπορία ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών πληροφορικής και εξειδικευμένου λογισμικού και υλικού μέσω τεχνολογικής και ψηφιακής πλατφόρμας ανάπτυξης και παροχής γεωργικής συμβουλευτικής

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εκπαίδευσης, υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και λοιπών υπηρεσιών στον ευρύτερο αγροτικό τομέα, με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ειδικότερα, άλλα όχι αποκλειστικά η εταιρεία θα διασφαλίζει στους συνεργάτες της που θα επιλέξει, την υποστήριξη για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που έχουν σχέση:
 1. με την εκπλήρωση των απαιτήσεων διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα των ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών κανόνων και την τήρηση των καλών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα, το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα.
 2. με την καλή διαχείριση, ποιότητα και αποδοτικότητα των υδατικών πόρων.
 3. με την εκπλήρωση των απαιτήσεων της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
 4. με τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την αντιστοίχιση και προσαρμογή της αγροτικής οικονομίας στις νέες διαμορφωνόμενες συνθήκες.
 5. με την παραγωγή ποιοτικών επώνυμων προϊόντων σύμφωνα με τα εθνικά και τα διεθνή πρότυπα ( Βιολογικά, Ολοκληρωμένης Διαχείρισης κλπ).
 6. με την βελτίωση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασικών, μελισσουργικών και υδατοκαλλιεργητικών – αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
 • Η επιμόρφωση, κατάρτιση, εκπαίδευση των συνεργατών της και των αγροτών σε θέματα  οργάνωσης και βελτίωσης της αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής οικονομίας.
 • Πέραν από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, η εταιρεία δύναται να παρέχει και μία ευρύτερη γκάμα υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά:
 1. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες, υπηρεσιών διαχείρισης γεωργικής εκμεταλλεύσεως.
 2. Η παροχή επιμόρφωσης των γεωργικών συμβούλων μέσω συμβουλών, συνεδρίων, μαθημάτων κατάρτισης κ.α.
 3. Η δημιουργία, εκτύπωση και διανομή πάσης φύσεως εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.
 4. Η παροχή συμβουλών και μελετών, η υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και η υποστήριξη ένταξης και διαχείρισης ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που προορίζονται για την ανάπτυξη και βελτίωση της γεωργικής δραστηριότητας.
 5. Η συμμετοχή μόνης ή σε κοινοπραξία με άλλες εταιρείες και οργανισμούς με φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες, προγράμματα χρηματοδοτήσεων ή επιδοτήσεων.
 6. Η εμπορία τεχνολογικών προϊόντων, μέσων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που εξυπηρετούν ή συνδυάζονται με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και η εμπορική εκμετάλλευση και ανάπτυξη υποδομών τεχνολογιών της πληροφορίας (IT), που εξυπηρετούν ή συνδυάζονται με τις παραπάνω υπηρεσίες.

Η παραγωγή , χρήση, προώθηση, εμπορία και εν τέλει παροχή των προαναφερόμενων συμβουλευτικών επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας και εν γένει υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα , έχει επίπεδο αναφοράς  φυσικά πρόσωπα, συλλογικούς παραγωγικούς φορείς και εταιρίες του εμπορικού δικαίου που ως οντότητες διαθέτουν την ικανότητα να τις αξιοποιούν, να τις μετασχηματίζουν σε ευφυή γεωργική συμβουλή και  να την παρέχουν  αποτελεσματικά, μεμονωμένα ή συλλογικά, σε Ιδιοκτήτες Γεωργικών, Κτηνοτροφικών , Δασικών, Μελισσουργικών και Υδατοκαλλιεργητικών – Αλιευτικών ατομικών εκμεταλλεύσεων ή εκμεταλλεύσεων συλλογικών σχημάτων.

 • Η δημιουργία και ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου μέσω της:
 1. Παραχώρησης άδειας χρήσης διακριτικών γνωρισμάτων, τεχνογνωσίας, παροχής πακέτου Δικαιόχρησης (franchise) σε άλλες επιχειρήσεις με ή χωρίς συμμετοχή στο κεφάλαιο αυτών.
 2. Απόκτησης, μίσθωσης, χρήσης, διαχείρισης και παραχώρησης χρήσης γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών και λοιπών εγκαταστάσεων.
 3. Εκμετάλλευσης ακινήτων, ενδεικτικά αγροτεμαχίων, κτημάτων, οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων.
 4. Ανάπτυξης συνεργασιών με υφιστάμενα ή/και νέα γραφεία εμπειρογνωμόνων
 5. Της συνεργασίας με θεσμικούς εταίρους παρόχους επιστημονικού και ερευνητικού έργου .
 •   Επίσης, η εταιρεία δύναται:
 1. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιριστικές ή επενδυτικές εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και με υπεύθυνους επιστήμονες / γεωτεχνικούς.
 2. να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ενεργεί ως αντιπρόσωπος οποιουδήποτε εμπορικού οίκου εσωτερικού ή εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να παραχωρεί αντιπροσωπείες σε ολόκληρη την επικράτεια και εκτός αυτής.
 3. να συμμετέχει και σε άλλες εταιρείες της ημεδαπής ή αλλοδαπής οποιουδήποτε τύπου, ή/και στην παροχή υπηρεσιών ενέργειας που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των συμβουλευτικών υπηρεσιών που έχουν τον ίδιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό, καθώς επίσης να συστήνει και με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε τύπου εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο ή άλλους συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.
 4. να ιδρύει, οργανώνει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται καταστήματα πάσης φύσεως, προώθησης των παραπάνω υπηρεσιών και να ασκεί οιασδήποτε μορφής εμπορική δραστηριότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία περί εμπορικών πράξεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 5. να δίδει και να δέχεται τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά των οποίων συνεργάζεται ή συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.
 6. να ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή – και εμπράγματες καθώς και να αποδέχεται αυτά.
 7. να συμμετάσχει ως ανάδοχος, ή υπεργολαβικά, η σε κοινοπρακτικό σχήμα, σε αναπτυξιακά ή/και ερευνητικά έργα, εθνικά ή διεθνή. Επίσης να συμμετέχει σε έργα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, ευρωπαϊκά έργα, προγράμματα ΕΣΠΑ και ιδιωτικά έργα.

Μέτοχοι

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΕΡΜΟΥ 8, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54625 aiforiki@otenet.gr 2310500748
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 18, ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 32131 bdiamantis@yahoo.gr 2261088668
ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
5ΗΣ ΜΑΪΟΥ 44, ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 23051 kostakos@otenet.gr 2735024043
ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 7, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 69100 dcharitou@gmail.com 2531022882
ΚΑΣΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 36, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, 50200 akasars@gmail.com 2463501911
Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ 1, ΝΑΥΠΛΙΟ, 21100 agronaf@otenet.gr 2752029727
ΤΖΙΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ&6ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 107, ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ,40200 info@agrokat.gr 2493024939
ΛΕΑΓΡΟΣ Ο.Ε.
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 69, ΝΑΥΠΛΙΟ, 21052 leagrosoe@gmail.com 2753022033
ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ
1ο ΧΛΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 58100 apostolos.ioannidis@euroagro.gr 2382504781
ΤΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 68132 trellisxristos@hotmail.com 2551021332
NOVAPLAN ΙΚΕ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 110, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 58100 novaplan@otenet.gr 2382025274
AGRON Α.Ε.
ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 11, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18545 info@agron.gr 2162002420
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ ΑΕ
Ι. ΣΕΡΓΑΚΗ 2, ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, 72400 easm@otenet.gr 2841033346
ΕΝΩΣΙΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΒΙ.ΠΕ ΟΔΟΣ Ι, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 71500 epidot@agrunion.gr
2810378151
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 9, ΦΑΡΣΑΛΑ, 40300 admin@asfarsalongi.gr 2491025572
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ "Η ΕΝΩΣΗ"
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 10, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 24100 info@messiniaunion.gr 2721084693
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ"
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 38, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 45333 uacioan@otenet.gr 2651070961
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60, ΒΕΡΟΙΑ, 59131 info@venusgrowers.gr 2331076488
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ "Η ΕΝΩΣΗ"
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 8, ΤΡΙΠΟΛΗ, 22131 easarkad@otenet.gr 2710231307
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ - ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΛΥΚΟΥΔΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 29100 sales@zantecoopunion.com 2695027611
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 28, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 70400 info@asmessaras.gr 2892027610
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΑΡΓΟΥΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 20100 eask@otenet.gr 2741022036
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΟΥ 62, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 52100 asokastorias997@gmail.com 2467087667
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΕ
ΦΛΩΡΙΝΑ akaflorinas@gmail.com 6985621498
NEUROPUBLIC Α.Ε.
ΜΕΘΩΝΗΣ 6, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18545
info@neuropublic.gr
2104101010